CUPROFIX F DISPRESS esht fungicid Cupro-organik qe bashkon veprimin e njohur te Folpetit me ate te Bordolezit Disperss, i prodhuar me nje teknologji te vecante industriale. Eshte fungicid me veprim parambrojtes me spekter te gjere per luftimin e semundjeve ne vreshtari frutikulture dhe perime.

  • Permbajtja : Folpet 300 gr/kg; Bordolez 600 gr/Kg (120 gr baker metalik )
  • Formulimi : Granula te dispergueshme ne uje
  • Karenca : 15 ditë për të gjitha kulturat

Përdorimi

Kunder Eskoriozes (Phomopsis viticola), Kalbezimit te zi (Guignardia Bidwelli), kryhet nje trajtim me fillimin e vegjetacionit duke vazhduar me nje trajtim tjeter me daljen e gjetheve te para; vazhdoni me tej me trajtime normale antiperosporike me doze: 300-350g/hl; para lulezimit kunder Vrugut (Plasmopara viticola) dhe Botritisit (Botrytis cinerea), duke cfaqur gjithashtu veprim dytesor ndaj Hirit (Uncinula necator) kryhen trajtime preventive me doze 250-300g/hl ; ne vartesi te ecurise se stines alternohet me trajtimet kurative.

Kunder Melanozes (Cytosporina citriperda), Fitoftores (Phytophthora citrophthora) , mykut jeshil (Penicilium sp.) me doze 250-300g/hl.

Kunder alternariozes (Alternaria sp.);Botritis (Botritys.sp), me doze 250-300g/hl

Vërejtje për përdorimin

Nuk esht i bashkueshem me lengun  bordoleze(me perjashtin te POLTIGLIA  DISPRESS), polisulfur dhe vajra te bardha. Perzihet me produkte me reaksion neutral dhe me MICHROTHIOL DISPRESS. Kujdes: ne rast  perzierje me formula te tjera duhet te respektohet periudha e karences me te gjate. Duhen gjithashtu te respektohen normat e perkujdesit pershkruar per produktin me helmues. Kur konstatohen raste helmimi, te informohet mjeku per perzierjen e kryer.

Ndikim në ekosistem

Nuk eshte demtues ndaj bleteve. I demshem per organizmat ujore.