Ështe fungicid-baktericid kontakti ne formen e mikrogranulave te dispergueshme ne uje i cili ne saje te origjinalitetit te prodhimit dhe imtesise ekstreme te grimcave siguron ngjiteshmeri dhe aftesi shperndarese te larte ne siperfaqen e gjetheve.

  • Permbajtja : 57.6 % Hidroksid Bakri (37.5 % Baker Metalik)
  • Formulimi : Granula te dispergueshme ne uje
  • Karenca : 20 ditë

Përdorimi

Ne trajtimet dimerore per luftimin e kancerit te degeve (Nectria galligene, Phomopsis mali,Sphaeropsis malorum, Pseudomonas syringea ) duke filluar me rënien e gjetheve e deri në fryrje të sythave me 230-320 gr/100lit.ujë.

Në pranverë :Kundër zjarit bakterial me 230-280 gr/100 lit.ujë duke kryer dy trajtime, njërin në fazën e fryrjes së sythave dhe tjetrin në fillimin e jeshilmit të tyre..Kundër Phytophthora cactorum përdoret me 140-160 gr/100l it. ujë duke përdorur 15 litra solucion për rënie të shpërndarë në bazën e bimës.

Per tajtimet dimerore kunder gjethe përdredhëses , gjethbirueses , me dozë 300 gr/100 lit. ujë.

Kundër Malsekos, Tymthit, Fitoftores,Antraknozës me dozë 160-180gr/100lit.ujë duke trajtuar para dhe pas lulëzimit.

Për luftimin e vrugut dhe kalbëyimit të zi me 140-200 gr/100 lit.ujë duke filluar pas lulëyimit e deri në vjelje.

Kundër vrugut,alternaries,septoriozës,kalbëzimit të rrënjëve dhe qafave,bakteriozave si Syrit të Zogut (Corynebact. michiganense),Njollosjes nekrotike bakteriale (Pseudomonas syringae),Njollosjes së zezë bakteriale (Xanthomonas campestris) me dozë 185-230gr/100 lit.ujë duke trajtuar cdo 10 ditë në varësi të kushteve klimatike që favorizojnë zhvillimin e këtyre sëmundjeve.

Kundër syrit të Palloit, Tymthit me dozë 185-230gr/100lit. ujë duke trajtuar në fillim të tetorit e duke vazhduar pas vjeljes e pas krasitjes.

Fasule, Bizele, Lakër, Lulelakër, Brokoli, Karrotë etj. për luftimin e vrugjeve, antraknozave, septoriozave dhe bakteriozave me dozë 150gr/100 lit ujë.

Vërejtje për përdorimin

CHAMP DP përzihet me insekticidet dhe fungicidet me përdorim të zakonshëm me përjashtim të atyre me reaksion alkalin. Nuk duhet përdoruar gjatë lulëzimit për rastet e parashikuara më lartë në këtë etiketë. Në pjeshkë,nektarina,kajsi dhe disa varietete mollësh (Abbondanza,Black Stayman,Golden Delicious, Gravestein,Jonathan,Beauty,Morgenduft,Stayman,Stayman Red.Stayman Winesap,Black Ben Davis,King David,Reneta de Canada,Rosa Mantovana) dhe Dardhët (Abate Fetel,Buona Luigia,d Avranches,Butirra Clairgeau.

Ndikim në ekosistem

Është helmues për peshqit. Mos ndotni ujërat e rrjedhshme, kanalet dhe basenet me tretësirën spërkatëse ose ambalazhet.