PENDINOVA vepron duke frenuar mbirjen e farave ose zhvillimin e bimëzave të porsambira të barërave mono dhe dykotiledone. Kontrollon gjithashtu edhe barërat e keqia të porsambira kur ato janë në fazën e 1.-1.5 gjetheve të vërteta për gjethengushtat (monokotiledone) dhe  2-3 gjethe për gjethegjërat (dikotiledone).

 • Permbajtja : 330 gr/litër Pendimetalin
 • Formulimi : Koncentrat i emulsionueshëm
 • Karenca : Nderpreja e trajtimeve para vjeljes :  28 ditë për asparagus, 75 ditë për sallatën dhe 140 ditë për karotën.

Përdorimi

Gjethengushtat graminore njëvjeçare (monokotiledone) Alopecurus myosuroides (Bisht dhelpra), Digitaria sanguinalis (Meli i kuq), Echinochloa crus-galli (kostreva), Panicum dichotomiflorum (Meli amerikan ), Setaria viridis (Kostreva), Sorghum halepense (Sorgumi).

Gjethegjërat një vjeçare: Amaranthus retroflexus (Nena), Anagallis arvensis (ruthe e fushave),Atriplex  spp.  (laboti), Capsella bursa-pastoris (Trasta e bariut), Cardamine hirsuta (kardamina), Chenopodium album (Minueri i bardhë), Cerastium arvense (qerasti), Euphorbia helioscopia (ryelli), Fumaria officinalis (fumaria), Heliotropium europaeum (diell dridhesi), Lamium spp. ( hithbuta), Mercurialis annua ( barthelleza), Myosotis arvensis (luemiza),  Papaver rhoeas (Lulkuqi), Polygonum persicaria(Nejca ghethepjeshke), Portulaca oleracea (Burdullaku), Ranunculs repens (zhabina), Stellaria media (Yllezi i pyllit),Solanum nigrum (hidhnaku i zi), Sonchus arvensis (reshyelli), Spergula arvensis (sprgularia), Stachys annua (sarusha), Thalaspi arvense (Thlaspi arave). Urtica urens (hithra), Veronica spp. (veronika) e Viola spp. (manushaqi e fushave).

 

 • Hudhër: 3-4 LIT para mbirjes ose  pas mbirjes së kutures në 2 gjethe të vërteta
 • Presh : Në mbjellje me fidan 4 lit/ha para trapjantimit ose pas trapjantimit pas 3 gjetheve të verteta.
 • Qepë : Në mbjellje me bulba pas mbjelljes-para mbirjes me  2-3LIT ; Në mbjellje me fidan 2-3 LIT  para trapjantimit ose  pas 3 gjetheve të verteta.
 • Asparagu: 3-4 LIT para çeljes së sythave;
 • Angjinar: 3-4 LIT  para trapjantimit;
 • Karota: 3-4 lit  para mbirjes  dhe 3-4 lit/ha pas mbirjes në 3-4 gjethe
 • Laker : 3-4 lit /  para trapjantimit,
 • Fasule, Bathë: 1.5 lit. ne tokat e lehta  , 2.5 lit.  toka argjilore)
 • Kikirik :  3-4 lit/ha   para mbirjes,
 • Finoku : 3-4 lit/ha   para mbirjes ose para trapjantimit(jo ne terene ranore).
 • Luledielli: 3-4 lit  pas mbjelljes para mbirjes;
 • Grurë,Theker, Sorgum: 4-6 lit./ha pas mbjelljes para mbirjes dhe pas mbirjes (3 gjethe); (3-4 lit )
 • Sallata, Endivia: 1.5-2.5 LIT   para trapjantimit;
 • Misër: 4-6 lit./ha   pas mbjelljes para mbirjes dhe pas mbirjes (3 lit) (2 gjethe);
 • Patllixhan:  3 lit/ha  para trapjantimit;
 • Ornamentale:  (edhe në fidanishte): 3-4 litri/ha  para dhe pas trapjantimit;
 • Patate :  4-6 lit./ha   pas mbjelljes para mbirjes.
 • Speca: 3-6 litri/ha   pas mbjelljes para mbirjes.
 • Mollë, Dardhë Pjeshkë , Nektarina, Kajsi, Vreshta,  : 4-6 lit./ha (3-4 lit)    në periudhen e qetësisë vegjetative  para fryrjes së sythave.Nuk perdoret ne toka te lehta.
 • Plepa  :  3-4 lit/ha  pas trapjantimit.
 • Agrume :  3-4 lit /ha  në pranverë ose në vjeshtë para fillimi të vegjetacionit të ri. Nuk perdoret ne toka te lehta
 • Bizele: 3 -4 lit/ha  pas mbjelljes para mbirjes; dozat me te larta ne  mbjelljet e vjeshte.
 • Domate: 1.5 -2.5 lit/ha  para trapjantimit ;
 • Sojë: (2.5 – 3.5 lit/ha pas mbjelljes para mbirjes
 • Duhan: 1.5-2.5 lit/ha  ne toke te lehte dhe 3-4 lit ne teren argjiloz para trapjantimit;
 • Tapet bari: 3 lit./ha (1.5-2 lit.)  pas mbirjes;
 • Ne te gjitha kulturat : sasia e ujit te prdorur eshte 200-600 liter per hektar  duke pasur kujdes qe te shmangim mbi kalimet dy here ne te njejten siperfaqe.
 • Ne kulturat e mbjella me fare ose zhardhoke trajtimi nuk duhet te vonohet me shume 2 dite pas mbjelljes.

Vërejtje për përdorimin

Megjithëse pordukti atakon farërat në mbirje apo bimëzat e porsa mbira , ai nuk duhet të perdoret me inkorporim ( me depërtim në shtresën siperfaqësore) Gjatë përdorimit në kulturat pranverore , nëse nuk bien shira për një periudhë 7-10 ditë nevoitet të kryhet një uitje për të garantuar kontaktin me farën apo të porsambirat.

Toka duhet te jete e pregatitur mire dhe uniforme. Ne rastet e perdorimit ne kultur ate mjella e fare , duhet te bejme kujdes qe fara te mbillet ne thellesi deri  3 cm per karrten dhe  qepen   dhe 4 cm per kulturat e tjera. Na kulurat me trapjantim ( angjinar,  laker, finok, patllixhan, domate, speca, duhan, sallate, etj.) toka pregatite paraprakish , shperndahet PENDINOVA duke u  pasuar me nje uitje te lehte; lihet per nje periudhe 7-8 dite  pas se ciles fillojme trapjantimin. Pas trapjantimit kryejm perseri nje uitje te lehte. Nuk duhet te behet mbathje e kutures pa kaluar 30 dite nga trajtimit.

Fitotoksiciteti

Nuk është fitotoksik në se përdoret sipas rekomandimeve të kësaj etikete. Por në rastet kur kulturat janë në fazën e shperthimit të sythave apo pjesëve të tjera delikate si në angjinare e bimë dekorative duhet të shmangim kontaktet e produktit me bimët.

Kujdesi ndaj kulturave pasardhëse

Produkti mund të jetë fitotoksik në kulturat pasardhëse të cilat mbillen më fare, prandaj duhet të respektohen këto periudha pritëshmerie para mbjelljes :

KULTURA PRITESHMERIA
Bime me frut renjor ose zhardhok 190 dite
Panxhar 300 dite
Perime bulbore 200 dite
Perime gjethore 200 dite
Drithra 200 dite

Ndikimi në ekosistem

Është helmues për peshqit.Mos ndotni ujrat e rjedhëshme, kanalet dhe basenet me tretësirën spërkatëse ose ambalazhet.

Ruajtja dhe magazinimi

Produkti ruhet në ambalazhe origjinale, në vende të pa aritëshme nga fëmijet, larg ushqimeve për njerëz dhe kafshë, i pa ekspozuar ndaj rezeve direkte të diellit dhe në një temperaturë 0-450 C.