DIMBO 480 S.L. eshte nje herbicid i pas mbrijes se misrit per luftimin e barerave te keqia gjethegjera nje dhe shume vjecare. Zoteron efekt rezidual dhe sistemik duke u absorbuar si nga sistemi rrenjor ashtu edhe ai gjethor.Ne kete menyre pas kontaktit me bimen qarkullon me shpejtesi ne lengjet bimore ne te gjitha drejtimet duke u akumulaura ne zonat me aktivitet te larte fiziologjik
dhe duke nderprere proceset e rritjes se metejeshme te bimeve.

  • Permbajtja : 480 gr.lit Dicamba
  • Formulimi : Koncentrat i tretshem
  • Karenca : Nuk aplikohet
  • Marke e rregjistruar : GHARDA CHEMICAL

Përdorimi

Barerat e keqia qe lufton : Nena (Amaranthus retroflexus),Laboti ( Atriplice sp.), Dredhja (Fallopia convolvulus), Trasta e bariut (Capsella Bursa-pastoris),Cirza e arave (Cirsium arvensis), Minueri i bardhe (Chenopodium album), Sinapi (Sinapis arvensisi),Gjembaci i bardhe (Xanthum spinosum), Reshyelli (Sonchus oleraceus), barepata (Poligonium avicularia), Nejca (Poligonium persicaria), Cifuri (Picris sp.), Idhnaku i zi (Solanum nigrum) Pamb ku i eger (Abutilion theophrasti), Hithbuta (Lamium purpureum), Veronika-Gjetheurthi (Veronis hederifolia), Lulekuqi (Papaver rhoeasa), Stelaria (Stellari media)

Kultura e perdorimit

Miser

Doza dhe menyra e perdorimit

DIMBO 480 SL perdoret me dozen 0.5 lit/ha duke kryer jo me shume se nje trajtim ne vit. Trajtimi rekomandohet te kryhet midis fazes nga 1 -5 gjethe (HBCH 11-16). Sperkatja kryhet me presion te ulet te pompes per te siguruar nje mbulim te mire te barerave te keqia duke perdorur 275-300 liter uje /Ha. Per te zgjerura spektrin e luftimi te barerave dhe ritur efikasitetin ndaj barerave te keqia rezistente rekomandohet perzierja me IKANOS.

Fitotoksiciteti

DIMBO 480 SL mund te jet fitotoksik ne tokat gelqerore. Mund te demtoje kulturat e aferta vecanerisht pambukun, sojen, domaten, kungullin, sallaten.

Koha e hyrjes ne parcele

Nuk duhet hyre ne parcelen e trajtuar me pare se 24 ore.

Vërejtje për përdorimin

Perdoreni kete produkt ekskluzivisht sikurse deklarohet ne kete etikete.Perdoruesi i ketije produkti eshte pergjegjes per cdo demtim eventuali cili vjen nga perdorimi i pa rregullt ose mosrespektimi instruksionit te kesaj etikete lidhur me faktoret qe sigurojne efikasitet te trajtimeve, shmangien e cdo demtim te bimeve, personelit punonjes dhe kafsheve te dobishme e te egra. Mos e perdorni produktin ne mot me ere dhe me mjete ajrore. Mos riperdor enet mbajtese te ketij produkti per qellime te tjera dhe mos i shpernda ato ne menyre te cregullt ne mjedis. I grumbulloni dhe dergoni ato per asgjesim ne uzina te specializuara per kete qellim. Ne rast perzierje me produkte te tjera, duhet te respektohet produkti me periode karence me te
gjate.

Ndikim në ekosistem

Eshte helmues per organizmat ujore, prandaj shmangni rjedhjet e preparatit dhe shplarjen e paisjeve te punes prane baseneve dhe ujrave te rjedheshme.

Ruajtja dhe magazinimi

Produkti ruhet ne vende te fresketa e te thata larg rezeve direkte te diellit ne temperature 5-35 0 C.