SELECT SUPER eshte herbicid selektiv per luftimin e barerave te keqia graminore nje dhe shume vjecare ne te gjitha kulturat bujqesore gjethegjera. Perthithet nga gjethet dhe leviz me lengjet bimore ne drejtim te zonave te rritjes se kercejve duke frenuar rritjen e tyre. Dallohet per efektin e larte edhe ndaj egjerit (Lolium perenne) dhe bishtmiut ( Alopecurus myosuroides) te cilat jane rezistente ndaj herbicidev te tjera te ketij grupi.

  • Permbajtja : 120 gr/l Clethodim
  • Formulimi : Koncentrat i emulsionueshem
  • Karenca : Nuk aplikohet

Përdorimi

Bishtmiun ( Alopecurus myosuroides) tersheren (Avena spp), melin (Panicum dicotomiflorum), kokemadhin (Phalaris spp), tepen the tritikale te tjera (Triticum spp.), elbin dhe elbore te tjera (Hordeum spp.), flokezat e ndryshme (Poa spp), baremizen ( Agrostis tenius) , Bromusin ( Bromus spp.), bishtpelezen (Festuca rubra), muharin (Ecinochloa crus-galli),kostreven (Setari spp.), melin e pergjakur (Digitaria sanguinalis), egjerat nje dhe shumevjecare (Lolium spp.).

Krisjen (Cynodon dactylon) gramin zvarites (Agropyron repens), tallen (Sorghum halepense) tersheren mjekeroshe (Avena barbata), baremizat shumevjecare (Agrostis spp.)

Rekomandohet te perdoret ne fazen e 2-6 gjetheve.

Per luftimin e graminoreve nje vjecare ne kultura te ndryshme doza e perdorimit eshte 1 liter per hektar. Per luftimin e graminoreve shumevjecare doza e perdorimit eshte 2.5 liter per hektar. Normat e rekomanduara te ujit jane 150-600 liter ne vartesi te mases vegjetative te kulturave bujesore dhe barerave te keqia.

Vërejtje për përdorimin

Rezultatet me te mira i jep kur barerat e keqia jane ne fazen e rritjes se shpejet pra nga tre gjethet deri ne ngritje, si dhe kur toka ka lageshti optimale per zhvilimin e bimesise. SELECT SUPER cfaq efektin maksimal kur temperatura ajrore eshte 80-250 C dhe lageshtia ajrore 65-95%.

Ndikim në ekosistem

Nuk eshte helmues per bletet, Eshte helmues per peshqit. Mos ndotni basenet, pellgjet dhe ujrat e rjedheshme me produktin ose ambalazhin bosh. Helmues per insektet e dobishme, kafshet shtepiake, dhe kafshet e egra.