MAGNA BLUE është një solucion i joneve të Bakrit(Cu+2) i projektuar  posaçërisht per korigjimin  mungese se Bakrit  në  bimë duke ushtruar njekohesish nje veprim te fuqishem fungicid-baktericid. MAGNA BLUE ndryshe nga produktet e tjera të Bakrit, pas spërkatjes, depërton në indet bimore dhe qarkullon  në mënyrë sistemike në brendësi të indeve bimore. Nxit  procese enzimatike, duke intensifikuar fotosintezën, prodhimin e linjinës dhe përthithjen më të shpejtë të lëndëve ushqyese. Rrritja e perqendrimit te joneve të Bakrit ne lëngun qelizior dhe ndërqelizor kthehet në një vetmbrojtje natyrale ndaj patogenëve këpurdhor e bakterial.

Përveç Bakrit MAGNA BLUE përmban edhe Squfur, kështu  bimët përfitojnë gjithashtu dobite  esenciale te ketij  mesoelementi te rëndësishëm.Përdoret gjerësisht në të gjitha kulturat dhe në të gjitha fazat, si në trajtimet gjethore ashtu edhe ato rrënjore, duke mos pasur asnjë kufizim në lidhje me karencen.

ËSHTË I APROVUAR  NË  USA DHE BE PËR TU PËRDORUR GJITHASHTU EDHE NË BUJQËSINË ORGANIKE.

  • Permbajtja : Bakër metalik (Cu+2) 5%, Squfur (S) 4.42%
  • Karenca : Nuk aplikohet
  • Garancia : Prodhuesi dhe agjenti i vetëm i importit garantojnë përbërjen e të dhënave të treguara në paketimin e produktit për sa kohë që mbetet i mbyllur në paketimin e tij origjinal.
  • Ruajtja dhe Magazinimi : Ruhet në ambjente , të thata, të pa  ekspozuar ndaj   rezeve direkte te diellit, i pa aritëshem nga femijët  dhe ne kushtet e një temperature të moderuar 5-350 C.

Informacion i përgjithshëm

MAGNA BLUE është  një produkt  me bazë Bakri  jonik  me veprim   të fuqishëm sistemik  relizuar me një teknologjie  Unike, , Globale dhe Novative  në pronesi ekskluzive të MAGNA BON II, LLC dhe prodhuar në uzinën e saj në SHBA. MAGNA BLUE  i përdorur në spërkatje gjethore depërton nëpermjet gojëzave dhe leviz në mënyrë  intracelulare në të gjitha indet e bimëve. Përdoret në të gjitha kulturat, dhe në sajë të veprimit  sistemik, zgjidh  në menyrë të shpejtë dhe të menjëherëshme problemet e karencës së Bakrit dhe frenimin e infeksioneve këprudhore dhe bakteriale. MAGNA BLUE perzihet me të gjithë fungicidet dhe insekticidet në përdorim. Nuk rekomandohet përzierja me produkte acide dhe me Fosetil-Al.

Për pregatitjen e solucionit spërkatës nuk rekomandohet të përdoret ujë me përqendrim të lartë të Squfurit, pasi MAGNA BLUE mund të dezaktivizohet.

Për të aritur rezultatet maksimale kërkohet lagie e mirë e mases bimore. Në bimë  me gjethe dyllore dhe afinitet të dobët me solucionet spërkatës përdoren  doza maksimale   dhe  solucionit spërkatës i shtohet SILWET GOLD. Kur përdoret në përzierje me produkte të mbrojtjes së bimëve ose ushqyes, MAGNA BLUE hidhet e fundit ne depoziten sperkatese duke e mbajtur perzieresin aktiv.  Gjithmonë filloni aplikimet në doza më të ulëta dhe në interval të rregullta sipas nevojës. Qarkullimi sistemik i MAGNA BLUE është më efektiv kur aplikohet gjatë periudhës aktive të vegjetacionit.

Kulturat ku mund të përdoret

MAGNA BLUE mund të përdoret në përgjithësi në të gjitha kulturat bujqësore si: Per perdorime te vecanta  konsultohuni me distributorin local ( AGROHELP SHPK 0692055 309/310 )

Dozat e pergjithshme te perdorimit ne trajimin gjethor

Në kulturat frutore 1-2 liter/hektar me 1000-2000 litra uje  në varësi të moshes dhe zhvillimit vegjetativ. Ne bime perimore domate, speca, patate, kungullore, qepore etj. Perdoret 50-100 ml/dynym

Dozat e pergjitheshme te perdorimit nga sistemi rrenjor

Në përgjithësi në të gjitha kulturat 250-500 ml/ dynym në varësi të problemit dhe fazave  të kultivimit.