CYTHRIN 100 EC eshte insekticid me veprim kontaktit dhe ngrenie, dallohet per efektin “knock down” dhe spektrin e gjere te veprimit ne luftimin e demtuesve te ndryshem ne mjafte kultura bujqesore. CYTHRIN 100 EC ka gjetur perdorim te gjere si insekticid vecanerisht kur insekticidet e grupeve te tjera rezultojne jo efikase.

  • Permbajtja : 100 gr/lit Cypermethrine
  • Formulimi : Koncentrat i emulsionueshem
  • Karenca : Sperkatjet duhet te nderpriten per perimet 7 dite; vreshtin, pemet frutore 14 dite; patate 14 dite; bimet e arave 30 dite para vjeljes.

Përdorimi

Per luftimin e krimbit te molles, grerezave te frutave, psyllave, ,koleoptereve te ndryshem, tenjave minuese te gjetheve. Doza e perdormit 60 ml/100 litra uje.

Per luftimin e tenjes se agrumeve Prays citri, breshkezave te agrumeve Ceroplastes sinensis, Aonidiella auranti, Planococcus citri dhe Lepidosaphes Gloverii me doze 40 ml/100 litraI kombinuar me APPLAUD, tenjes (Prays olea) dhe mizes ( Daucus olea) se ullirit me doze 40 ml/100 litraI, breshkezes se ullirit (Saissetia oleae) me doze 40 ml/100 litraI kombinuar me APPLAUD.

Per luftimin e tenjave, Scafoides titanus me 60 ml/100 litra.

Per luftimin e bubrrecit te patates, me dozen 400ml/ha.Per tenjen dhe afidet, me dozen 600 ml/ha.

Kunder krimbave te misrit, me doze 400 ml/ha.

Kunder larvave te lepidopterev si Heliothis armigera, Spodoptera exigua, Pieris sp., Agrotis segetum me doze 40 – 50 ml/100 litra. Per luftimin e morave Aphis fabae, Myzus persicae, krahebardhave T. vaporariorum dhe Bemisia tabaci, tripseve, 50 – 60 ml/100 litra.

Ne jonxhe, bathe, bizele, drithra e foragjere te tjera per luftimin e krimbit te boces, (Heliothis armigera), krimbit te murme dhe lepidopterev te tjere me doze 40 ml/100 litra. Per luftimin e afidevet, tripseve, krahbardhave, 60 ml/100 litra.

Kunder krahebardhave dhe afideve. Perdoret me shfaqjen e insekteve te para, duke perdore volume te medha te sperkatjes.

Per luftimin e Limantrias dhe lepidoptereve te tjere,40 ml/100 litra..

Per luftimin e karkalecave me doze 60ml/100 lit. uje.

Vërejtje për përdorimin

Cythrin 100 EC eshte insekticid me veprim kontakti dhe ngrenie, prandaj me te rekomandohet te laget mire masa vegjetative, duke respektuar normat e solucionit sperkates ne vartesi te mases vegjetative. Nuk rekomandohet te kryhen me shume se dy trajtime per sezon.

Ndikim në ekosistem

Helmues per peshqit dhe shume helmues per bletet. I rrezikshem per kafshet. Mos ndotni siperfaqet ujore dhe rruget e ujit me produktin, tretesiren sperkatese ose ambalazhin bosh.