MIMIC i përket grupit të insekticideve IGR (Insect Growth Regulator) është një imitim i hormonit “Ecdysone”, i cili verpon si regullator i procesi të ndërimit të moshave tek larvat e lepidopterëve. Insekticid- larvicide selektiv. Marrja e produktit nëpërmjet aparatit tretës të larvave nxit ndërimin e parakohshëm të moshave duke çrregulluar procesin normal i cili përfundon me ngordhjen e larvave. Duke pasur si objektiv vetëm larvat e lepidopterëve, është selektiv ndaj insekteve të dobishme, si predatorët e këpushave dhe enomofagëve të tjerë, duke mos ndikuar në shtimin e popullatave të këpushave. Nuk është produkt sistemik. Përdoret në sistemet e Menaxhimit të Integruar të Parazitëve (IPM).

  • Permbajtja : Tebufenozide e paster 22,5 gr (240 g/lit)
  • Formulimi : Koncentrat i suspendueshem (SC)
  • Karenca : Trajtimi fundit para vjeljes: Në vresht 30 ditë; në agrume dhe pemë frutore 14 ditë. Ne rastet e përzierjes me Produkte të tjera, do të respektohet produkti me karencë më të gjatë.
  • Magazinimi : Ruhet në temp 0 deri 40 0 C, në ambalazh origjinal, në ambjente të thata e të freskëta, të ajrosura, larg rezeve direkte të diellit dhe të sigurta nga rreziku zjarrit.

Përdorimi

Kundër tenjave, me 60-70 ml/hl, me një volum uji 1000 lit/ha në vegjatacion të plotë. Kundër larvave të gjeneratës së parë trajtimet kryhen para lulëzimit. Për kontrollin e gjeneratave pasuese ndërhyhet pak para mbylljes së veshulit. Nëse përdoren feromone monitorimi, trajtimi do të fillojë jo më vonë se 10 ditë nga fillimi i rritjes së kurbës së fluturimit. Në rast se fluturimi zgjat, trajtimet përsëriten në interval 14 ditor. Nuk kryhen më shumë se dy trajtime/sezon.

Mollë, dardhë): kundër larvave të krimbit të mollës, eulias (Argyrotaenia pulchellana) si dhe larvave të tortricideve (Pandemis spp., Archips spp., Adoxophyes orana, Argytrotenia pulchellana). Trajtimet fillojnë me çeljen e vezëve të para, me 80 ml/hl, me volum uji 1000-1500 lit/ha, në vartësi të vegjetacionit të bimësisë. Nëse përdoren feromone monitorimi, trajtimi do të fillojë jo më vonë se 10 ditë nga fillimi i rritjes së kurbës së fluturimit. Në rast se fluturimi zgjat, trajtimet përsëriten në interval 14 ditor. Nuk kryhen më shumë se dy trajtime/sezon. Kundër larvave që dalin nga dimërimi si Pandemis spp., Archips spp., Adoxophyes orana, trajtimi kryhet para ose pas lulëzimit.

Kundër minatriçes gjarpëruese dhe minatriçes gjethore, me 60 ml/ha, me volum uji 1000-2000 lit/ha, i cili varion sipas moshës së bimës dhe zhvillimit vegjetativ. Një trajtim i dytë rekomandohet të kryhet pas 14ditech, duke kryer jo më shumë së dy trajtime/sezon.

Vërejtje për përdorimin

Këshillohet të alternohet me produkte me mekanizëm të ndryshëm veprimi. Përzihet me të gjithë insekticidet, me përjashtim të atyre me reaksion alkalin. Për të gjitha trjatimet rekomandohet të shtohet SILWET GOLD për të siguruar një lagie sa më të mirë të masës vegjetative. Produkti nuk është fitotoksik në kulturat dhe dozat e rekomanduara. Evitoni trajtimet në ditë me erë.

Ndikimi në ekosistem

Nuk është helmues ndaj bletëve dhe insekteve të tjera të dobishme. H410: Shumë toksik për jetën ujore me efekt afatgjatë. P273: Shmangni hedhjet në mjedis. P391: Mblidhni derdhjet e produktit. SP1: Mos ndotni ujërat me produktin ose enët e tij (Mos pastroni pajisjet e aplikimit pranë ujërave sipërfaqësore. Shmangni ndotjen përmes kanaleve ujore të fermave blegtorale dhe rrugëve). Gjatë trajtimit të respektohet një distance 30 metra larg ujërave të rrjedhshëm ose baseneve. Nga kuturat që nuk janë objekt i trajimit të rrespektohet një distance 20 metër larg.