Insekticid me perberje piretroide, me spekter te gjere veprimi, duke luftuar me sukses insekte te grupeve te ndryshme sistematike e me menyra te ndryshme jetese. Karakterizohet nga veprimi i fuqishem kontakti dhe ngrenije.

  • Permbajtja : Cypermethrin 47.46 g/100g (=500 g/l)
  • Formulimi : Koncentrat i emulsionueshem (EC).
  • Karenca : 28 ditë për grurin, elbin, thekren, tritikalet, tërshërën, ne misrin deri në lulëzimin e plotë ; 21 ditë për kolezen, mustardën, pambukun dhe hardhinë; 14 ditë per panxhar sheqrin dhe ate foragjere, panxharin e kuq, rutabaga, rrepen dhe duhani; 7 ditë për jonxhën; 3 ditë për të gjitha kulturat e tjera përveç plepti, ulliri (bimët jo në prodhim), pemët dekorative dhe pyjore për të cilat nuk ka interval sigurie.

Përdorimi

Elb, theker, tritikale, tërshëre,foragjere graminore kunder afideve vektore te BYDV, afideve te tjera, Agrotis segetum, tortricideve (Cnephasia sp.), lemes (Oulema sp.) krioceres (Crioceris spp): 50 ml / ha;

Foragjere dhe koker kunder – Piralideve (Ostrinia nubilalis), Sesamies (Sesamia cretica), Noktuideve (Heliothis armigera), (Agrotis segetum), Diabrotika (Diabrotica sp.): 150 ml/ha;

Kunder – Altica (Psylliodes chrysocephala, Phyllotreta atra), Hundegjati (Ceuthorrhynchus
napi), Cecidomia, (Dasyneura brassicae), (Meligethes aeneus), (Tropinata hirta): 50 ml / ha;

Kunder Altices (Phyllotreta spp), Buburecit te Kolorados (Leptinotarsa ​​​​decemlineata), Krahebardhes (Trialeurodes vaporariorum), Afideve (Myzus spp dhe Aphis spp), Diabrotikes (Diabrotica spp), Empoaskes (Empoasca spp), Tripsit, Noktuideve (Heliothis armigera, Spodoptera littoralis, Phthorimaea operculella, Pieris sp., Plutella sp., Mamestra sp., Autographa sp., Agrotis segetum etj.): 100 ml/ha;

Kunder Tripseve, Sitones (Sitona lineatus), Afideve, Noktuideve (Heliothis armigera, Spodoptera littoralis, Phthorimaea operculella, Pieris sp., Plutella sp., Mamestra sp., Autographa sp., Agrotis segetum, etj.): 100 ml / ha; Ne asparagus – Kunder (Crioceris asparagi): 100 ml/ha vetëm pas vjeljes;

Kunder aAideve, Noktuidi i angjinares (Gortyna xanthenes – G. flavago): 100 ml / ha;

Kunder Noktuideve (Heliothis armigera, Spodoptera littoralis, Phthorimaea operculella, Pieris sp., Plutella sp., Mamestra sp., Autographa sp., Agrotis segetum etj.), Tenjes se preshit. (Acrolepiopsis assectella), Dorifores (Leptinotarsa ​​'decemlineata), Afideve (Myzus spp dhe Aphis spp), Diabrotikes(Diabrotica spp), Gjinkalleza (Empoasca spp), Tripsit, Krahebadhes (Trialeurodes vaporariorum): 100 ml / ha;

Kungujt, shalqinjtë dhe gungullore te tjera kunder Noktuideve (Heliothis armigera, Spodoptera littoralis, Phthorimaea operculella, Pieris sp., Plutella sp., Mamestra sp., Autographa sp., Agrotis segetum, etj.), Dorifores (Leptinotarsa ​​'decemlineata), Afideve (Myzus sp. Dhe Aphis sp.), Diabrotikes (Diabrotica spp), Gjinkalleza (Empoasca spp), Thrips, Miza e bardhë (Trialeurodes vaporariorum): 100 ml / ha;

kunder Noktuideve (Heliothis armigera, Spodoptera littoralis, Phthorimaea operculella, Pieris sp., Plutella sp., Mamestra sp., Autographa sp., Agrotis segetum etj.), Dorifores (Leptinotarsa decemlineata), Afideve (Myzus sp. dhe Aphis sp.), Diabrotikes (Diabrotica spp), Gjinkalleza (Empoasca spp), Tripsit, Krahebardhes (Trialeurodes vaporariorum): 100 ml / ha;

Rutabaga dhe rrepe kunder Cleones (Conorrhynchus mendicus) dhe Liksusit (Lixus junci), Afideve (Myzus spp dhe Aphis spp), Krahebardhes (Trialeurodes vaporariorum), Kasides (Cassida vittata), Noktuideev (Heliothis armigera, Trichoplusia sp, Euxoa ochrogaster, E.scadens, E.tessellata, Agrotis segetum, Spodoptera littoralis, Phthorimaea operculella): 100 ml/ha;

Selino, rrepka, majdanoz, kunder Noktuideve (Heliothis armigera, Spodoptera littoralis, Phthorimaea operculella, Pieris sp., Plutella sp., Mamestra sp., Autographa sp., Agrotis segetum, etj.), Altices (Phyllotreta spp) dhe Dorifores (Leptinotarsa ​​​​decemlineata), Afideve(Myzus spp dhe Aphis spp), Gjinkallezes (Empoasca spp), Tripseve, Krahebardhes (Trialeurodes vaporariorum): 100ml/ha

Kunder Afideve (Myzus spp dhe Aphis spp), Tenja e patates (Phthorimaea operculella), Dorifora (Leptinotarsa decemlineata): 80-100 ml / ha;

kundr Tenjave te hardhisë (Lobesia botrana, Eupoecillia ambiguella), tortricideve (Sparganothis pilleriana), Cigareperdredhesi (Byctiscus betulae), Skafoidusi (Scaphoides titanus), Gjinkelleza (Empoasca vitis): 60 ml / ha;

Kunder Tenjes se ullirit (Prays oleae) (breznia antofage dhe karpofage), Mizes e ullirit (Bactrocera oleae), Tenjes jeshile (Palpita unionalis): 8-10 ml / Hl; mos e kaloni dozën 100 ml/ha per nje aplikim;

Kunder krahebardhes (Trialeurodes vaporariorum), Chrysomelides se zezë (Colaspidema atrum), Hundegjatit (Phytonomus variabilis), Afideve (Myzus spp dhe Aphis spp), Tripsit, Noktuideve (Heliothis armigera, Pratyedra gossypiella, Earias insulana, Agrotis segetum, Spodoptera littoralis): 100 ml / ha;

Kunder Kasides (Cassida vittata), afideve (Myzus spp dhe Aphis spp), Krahebardhes (Trialeurodes vaporariorum), Tripsit, Noktuideve (Heliothis armigera, Trichoplusia sp, Euxoa ochrogaster, E.scadens, E.tessellata, Agrotis segetum, Spodoptera littoralis, Phthorimaea operculella): 100 ml/ha;

Kunder Afideve, Tortrices mesdhetare (Cacoecimorpha pronubana) dhe Larves jeshile e karafilit (Epichoristodes acerbella), Tripsev ,Krahebardhave, Minueseve, Noktuideve : 10-20 ml/hl. mos e kaloni dozën prej 100 ml/ha për aplikim;

Kunder Afideve, Saperdesa (Saperda carcharias) dhe Kriptorrinkut (Cryptorhynchus lapathi): 10 ml/hl, mos e kaloni dozën 100 ml/ha për aplikim;

Kunder Limantrias (Lymantria dispar): 4 ml / hl; mos e kaloni dozen prej 100 ml/ha për aplikim

ne te gjitha kulturat ku ndeshet infeksioni duke perdorur 100 ml/hl dhe duke trajtuar kur demtuesi eshte ne moshat e para dhe pa filluar imigrimin masiv. Perdoret gjithashtu duke pergatitur ushqime te helmuara me 100 gr Cythrin Max per 1 kg hime ose foragjere te njoma.

Vërejtje për përdorimin

Trajtimet fillojne me shfaqien e infeksioneve te para. Perzihet me te gjitha fungicidet me perjashtim te atyre me reaksion alkalin. Mos kryeni me shume se dy trajtime per sezon. Mos trajtoni ne dite me ere. Mos trajtoni kur bimesia dhe barerat spontane jane ne lulezim. Në rast të përzierjes me formulime të tjera, duhet të respektohet periudha më e gjatë e karences. Kryeni një maksimum prej 1 trajtimi në vreshta dhe 2 në të gjitha kulturat e tjera ne interval minimal 2 javë për grurin, elbin, thekrën, triticalet, tërshërën, kolezen, mustardë dhe 10 ditë për të gjitha kulturat e tjera).

Ndikim në ekosistem

Toksike për bletët. Mos e përdorni produktin gjatë lulëzimit. Mos e ndotni ujin me produktin ose enën e tij. Për të shmangur kontaminimin e ujrave nëpërmjet sistemeve të kullimit të ujit nga fermat bujqesore mos i pastroni mjetet e aplikimit në afërsi të ujërave sipërfaqësore