KARATHANE 35 EC eshte FUNGICID –AKARICID me veprim kontakti per luftimin e hirit dhe kepushave tetranikide. Ne luftimin e hirit karakterizohet nga veprimi parambrojtes, kurativ dhe crrenjoses, me nje mekanizem veprimi “multisit” i cili shmang mundesine e lindjes se rezisteces nda kepurdhes se hirit. Vepron edhe ne temperatura te uleta ( deri 40 C) gje e cila e ben teper te efekteshem ne trajtimet e hereshme ne vershtari kur preparatet e squfurit dhe ato sitemike nuk rezultojne te efektshme.

  • Permbajtja : Meptildinocap 35%
  • Formulimi : Koncentrat i emulsionueshem (EC)
  • Karenca : 20 ditë për të gjitha kulturat.

Përdorimi

Kunder hirit (Uncinula necator) me dozen 40 – 50 ml/100 litra uje.

Kunder hirit (Podosphaera leucotricha) me dozen 50 – 60 ml/100 litra uje.

Kunder hirit me dozen 30 – 50 ml/100 litra uje.

Kunder hireve te gjinive Podosphaera, Oxyacanthe dhe Sphaerotheca me dozen 50 – 60 ml/100 litra uje.

Vërejtje për përdorimin

Trajtimet kryhen kur shfaqen infeksionet e para dhe ne vazhdim. Nuk rekomandohet te perdoret ne temp. me te larta se 32 grade. Nuk perdoret gjate lulezimit.

Ndikim në ekosistem

Eshte helmues ndaj bletes. Eshte helmues ndaj peshqeve dhe organizmave te tjera ujore, prandaj duhet te bejme kujdes te mos ndotim kanalet, ujembledhesat dhe burimete tjera ujore me ambalazhet apo solucionin sperkates.