NEO-STOP eshte regullator i rritjes. Vepron duke frenuar rritjen e rrenjeve dhe ipokotilit nepermjet cregullimit te ndarjes se qelizave , sintezes se proteinave dhe acideve nukleike, proceseve te frymemarjes etj. Ka gjetur perdorim te gjere ne patate per frenimin e celjes se sythave gjate procesit te rruajtjes se patateve per konsum.

  • Permbajtja : 10 gr/kg Chlorpropham (CIPC)
  • Formulimi : Pluhur i thate
  • Karenca Patatja e trajtuar me NEO-STOP sipas rekomandimeve te mesiperme mund te perdoret per konsum ne cdo kohe.

Perdorimi

NEO-STOP frenon mbirjen e sythave per nje priudhe 5-6 mujore kur perdoret sipas normave te rekomanduara. Perdoret pas vjeljes, gjate perpunimit te patateve per tu magazinuar per nje process te gjate ruajtje. Koha me e mire e perdorimit eshte 2-3 jave pas vjeljes. Gjate kesaj kohe mund te behet seleksionimi i patateve te demtuara nga vrugu, kroma apo semundje te tjera te tuberit, si dhe behet cikatrizimi i plageve te tubereve te demtuar gjate vjeljes. Duhet te bejme kujdes qe tuberet me plage dhe semundje te mos vendosen ne rruajtje per tu trajtuar me NEO-STOP. Ky produkt eshte frenues i ndarjes se qelizave dhe per pasoje edhe frenues i proceseve te cikatrtizimit te plageve. Patatet qe do te predoren per fare nuk duhet te marin kontakt ose te ndoten me kete produkt apo te perpunohen e magazinohen ne te njejtin vend me patatet e konsumit te trajtuar me NEO-STOP. Patatet qe do ti neneshtrohen ketij procesi duhet te jene, te thata, te pastra, dhe te pjekura. Norma e perdorimit eshte 1-1.5 kg NEO-STOP per 1 Ton patate ( 10 mg/kg). Doza e perdorimit varet nga temperature e rruajtjes. Ne kushtet e rrujatje 9-100 C doza e perdorimit eshte 1.5 kg/Ton, ndersa ne kushtet e ruajtjes 5-60C doza e perdorimit eshte 1 kg/Ton. Per te pasur rezultate sa me te mira duhet te kujdesemi qe temperatura e mjedisit dhe ajo e tubereve te jete e qendrueshme ne parametrat e parackatuara.

Menyra e perdorimit

Vendosen patatet ne shtresa 10 cm dhe pluhurosen me 100 gr produkt per 100 kg patate. Kujdesemi qe produktin ta shperndajme uniformisht neper te gjithe siperfaqen e tubereve.