SPIROX ® – D ® është fungicid me verpim sistemik. Ne saje te permbajtjes se dy lendeve aktive ka nje mekanizem dhe spekter te gjere veprimi. Vepron si parandalues, kurues dhe çrenjoses duke frenuar mbirjen e sporeve dhe zhvillimin e micelit ne patogenet kepurdhore ne vreshta perime e peme frutore si Hiri, Kalbezimi i zi dhe gri, Antraknozave, Pesudopeziza , Kroma dhe semundje te tjera kepurdhore.

  • Permbajtja : Spiroxamin : g/100 g 40,8 (400 g/L), Difenoconazol : g/100g 5,1 (50 g/L)
  • Karenca : Ne rush 35 dite ne bime zbukuruese nuk aplikohet.
  • Magazinimi: Magazinohet në vende të fresketa, pa lageshti, në temperature 0-45 grade C.

Përdorimi

SPIROX ® – D ® është një përzierje e dy lendeve aktivë me veprim sitemik dhe mekanizma të ndryshëm veprimi. Spiroxamina i përket familjes kimike të spiroketalaminave, frenues te biosintezës se ergosteroleve me veprim sistemik dhe aktivitet kurues, parandalues ​​dhe çrrënjosjes.Ndersa Difenokonazoli është një fungicid sistemik i familjes se triazoleve, i cili kryen demetilimin e steroleve dhe karakterizohet nga veprimi kurativ dhe parandalues. Kombinimi i dy përbërësve aktivë çfaq nje efikasitet të theksuar kundër Hrit, (Uncinula necatrix) , Kalbezimit Gri dhe te Zi, (Guignardia bidwellii) skuqies se gjetheve(Pseudopeziza tracheiphila) dhe semundjeve te tjera kepurdhore

Doza e përdorimi për të gjitha sëmundjet: 50mL/100 lit uje ose 500 ml/ha, referuar një vëllimi shpërndarjeje prej 1000 L/ha. kundër Hrit, (Uncinula necatrix) , Kalbezimit Gri dhe te Zi, (Guignardia bidwellii) skuqies se gjetheve(Pseudopeziza tracheiphila) dhe semundjeve te tjera kepurdhore • Trajtimet fillojne sipas rajoneve dhe cfaqies se semundjeve por rekomandohet nga faza e tre gjetheve e derin ne lulezim per rushin e tavolines dhe deri ne mbyllje te veshulit per rushin per industri. Trajtimet perseriten 10-14 dite dhe kryhen deri ne tre trajtime per sezon.

Kundër hirit dhe kromes 100ml/100 lit uje

Kunder hirit 50ml/100 lit uje

Per luftimin e Hirit (Oidium sp.) dhe semudjeve te tjera kepurdhore si alternarizat, septoriozat etj. me doze 50 ml/100 lit uje.

Vërejtje për përdorimin

SPIROX-D është i pajtueshëm me të gjithë produktet fitosanitare me reaksion neutral. Rekomandohet të mos përdoret me produktet me reaksion alkalin. Nëse ka dyshime per perzierjen kryhet një test paraprak në permasa te vogla.Kujdes: kur përzihet me produkte te tjera duhet respektuar karenca me e gjate. Ne rast aksidentesh njoftoni mjekun per perzierjen e kryer.

Fitotoksiciteti

Produkti nuk eshte fitotoksik nese perdoret sipas rekomandimeve te kesaj etikete.Në rastin e varieteteve të futura rishtaz, konsultohuni me stafin teknik përpara perdorimit. Ne varitetet Korinth dhe Sulltanine beni nje prove parapraak te fitotksicitetit. Kujdes: në rast të përzierjes me formulime të tjera, duhet të respektohet periudha më e gjatë e karences.

Ndikim në ekosistem

Mos ndot ujin me produktin ose enen e tije. Mos pastro paisjet e aplikimit ne afersi te ujrave siperfaqesore. Evitoni ndotjen e sistemeve te kullimit te ujrave ne zonat bujqesore dhe rruget.