KORIGJUES I SALINITETIT(KRIPEZIMIT), I PREGATITUR POSACERISHT PER TU PERDORUR NE KUSHTET E NJE KRIPEZIMI TE THEKSUAR.

TECSAL prezantohet si nje produkt efektiv me veprim te shumefishte: KALCIUMI, i sigurohet bimes si mikroelement dhe zhvendos kriprat nga kompleksi thithes. SQUFURI , lidh natriumin ne formen e kripes se treteshme te sulfatit te natriumit dhe e largon nga kompleksi thithes. ACIDET ORGANIKE, lidhin humusin e tokes me argjilat duke rritur kapacitetin shkembyes te kationeve dhe per pasoj bejne lendet ushqyese me te asimilueshme prej rrenjeve si dhe nxisin zhvillimin e mikroorganizmave ne toke.

  • Permbajtja: ( ne perqindje peshe/peshe)
  • Kalcum (Ca): 7.5% p/p (9.8% p/v)
  • Squfur (S): 8.5% p/p (11.1% p/v)
  • Acide organike: 18% p/p (23.4% p/v)

Avantazhet

  • i jep bimes Kalcium ne forme lehtesisht te asimilueshem nga bimet dhe zvogelon problemet qe ldhen me permbajtjen e larte te natriumit ne tokat e kripura ose Natrium alkaline.
  • Kalcumi ul vlerat e ESP(Perqindjen e Natriumit te te Shkembyeshem) ne nje nivel te pranushem duke zevendsuar natriumin ne kompleksin thithes, duke shmangur ne kete menyre shkatrrimin e agregateve te tokes dhe degradimin e saj.
  • Squfuri nepermjet procesesh oksidimi kimiko-biologjike, determinon perthithjen e natriumit ku teprica e te cilit eliminohet nepermjet fenomenit te shplarjes(leaching)
  • Acidet oganike rrisin kapacitetin e shkembimit kationik, duke kontribuar ne uljen e kripshmerise. Zhvillojne nje funksion te ngjashem me ate te kalcumit ne clirimin e kompleksit thithes nga jonet e natriumit dhe metaleve te te tjera, promovojne zhvillimin e mikroorganiZmave te tokes dhe sherbejne si burim energjie ne shume procese kimiko-biologjike sic eshte ai i oksidimit te squfurit

Doza dhe menyrat e perdorimit

TECSAL mund te aplikohet me cdo lloj sistemi uitjeje porn e vecanti nepermjet impjanteve te uitjes me pika. Perqindja e natriumit te shkembyeshem qe duhet te kete nje terren pas trajtimit duhet te jete e perfshir ndermjet 7-10.
Per te percaktuar dozen me te mire te perdorimit duhet te dime vlerat e EC(Percueshmerine Elektrike) te tokes.

EC > 4 doza eshte 70 l/ha
3 < EC < 4 doza 55 l/ha
2 < EC < 3 doza 40 l/ha

Ne mungese te dhenash analitike, per terrene me kripshmeri te mesme mund te aplikohen nga 40 ne 60 l/ha TESCAL ose 4-6 lit/dy e shperndar ne 4-5 duar me nga 1-1.2 liter per cdo trajtim.