OPTIX DISPERSS eshte fungicid me veprim sistemik dhe nxites i rezistences natyrale me efektivitet te larte ne trajtimet kurative dhe parambrojtese per luftimin e vrugut ne vreshta, agrume dhe perime. Nga ana tjeter teknologjia e formulimit “DISPERSS” siguron nje shperndarje dhe ngjitshmeri te shkelqyer si dhe rezistence te larte nga shplarjet prej rreshjeve

  • Permbajtja : Fosetyl-aluminium 800g/kg (i.e. 80%)
  • Formulimi : Granula te dispergueshme ne uje (WG)
  • Karenca : Ne vresht : 28 dite, ne agrume 14 dite dhe 3-7 dite per perimet.
  • Marke e regjistruar : UPL Europe

Përdorimi

OPTIX DISPERSS perdoret me cfaqien e shenjave te para te semundjeve si dhe ne trajtimet preventive. Perdoret gjate gjithe vegjetacionit dhe nuk ka kufizime per numrin e trajtimeve. Ne vartesi te intensitetit te semundjes trajtimet perseriten cdo 7-10 dite.

kuder vrugut Plasmopara viticola, kalbezimit gri Botrytis cinerea dhe bakteriozave. Trajtimet fillojne kur lastari arrin 10 cm duke prdorur 2.5 kg/ha ose 200-250 gr/100 liter uje duke perdorur deri ne 1000 liter solucion ne vreshtat ne prodhim te plote dhe vegjetacionin maksimal. Ne infeksione te renda rekomandohet kombinimi me nje fungicid kontakti (Bordolez Disperss ) dhe nje endoterapeutik ( Cymoxanil). Numri maksimal i trajtime eshte deri 4 per sezon.

kunder kalbezimit te frutave Phytophthora sp. , kalbezimit te qafave nga Pythium sp. dhe Phythophthora cactorum, antraknozes Glomerella cingulata, mal secco-s Phoma tracheiphila duke prdorur 5-6 kg/ha ose 250 gr/100 liter uje. Doza mesatare e solucionit sperkate eshte 2000 liter/ha ne vartesi te moshes dhe mases vegjetative. Numri maksimal i trajtime eshte deri 6 per sezon.

ne sera dhe fushe kunder vrugut Phytophthora infestans, alternaries Alternaria solani dhe bakteriozave si Pseudomonas spp., Xanthomonas vessicatoria, Corynebacterium michiganense me doze 250-300 gram per dynym.

kunder Pseudoperonospora cubensis, antraknozes Colletotricum lagenarum, njollosjes kafe Cladosporium cucumerinum, bakteriozes lotuese Pseudomonas lachrymans me doze 250-300 gram per dynym.

Vërejtje për përdorimin

Perdoren volume te medha tretesire sperkatese, per te siguruar lagie te mire te mases gjethore. Nuk perzihet me plehrat gjethore, formulimet e bakrit, me permbajtje vajrash minerale dhe squfur. Fitotoksiciteti :
Ne dozat dhe bimet e rekomanduara nuk shfaq shenja fitotoksiciteti.

Ndikim në ekosistem

Nuk eshte demtues ndaj bleteve. Eshte i pershtatshem per tu perdorur ne Programet e Luftes se Integruar.Eshte demtues ndaj peshqeve dhe organizmave te tjera ujore.

Magazinimi

Ruhet ne vende te thata,larg mundesise per tu arritur nga femijet, larg kontaktit me ushqimet e njerezve, ujin dhe ushqimin e kafsheve, ne temperatura jo me te uleta se –10 o C dhe jo me te larta se 40 o C.